Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő

A ‘VIZIO 2000’ Kft. (Képviseli: Bódis István, 8600 Siófok, Kossuth Lajos u. 62/B., levelezési cím: 8600 Siófok, Kossuth Lajos u. 62/B., adószám: 11484345-2-14, e-mail címe: [email protected]) (a továbbiakban: Adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A jelen közlemény célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területen (az Adatkezelési tájékoztató tekintetében a továbbiakban Érintett, Látogató, Vevő) részére az adatkezelési gyakorlatáról, a személyes adatokra vonatkozó szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az Érintettek, Látogatók, Vevő jogorvoslati lehetőségeiről információt nyújtson. A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek, Látogatók, Partnerek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a https://www. siofokihotel.hu/ honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek, Látogatók, Partnerek közvetlen értesítésével valósul meg.

2. Adatfeldolgozók

2.1. Statisztikai adatfeldolgozó, web tárhely üzemeltetési tevékenység során

2.1.1. a https://www.siofokihotel.hu/ oldal látogatása során:

a) Sió-Informatika Kft., 8600 Siófok, Fő tér 9, Telefon: +36-84-610-128, [email protected],

b) Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14, +36-1-789-2-789,

2.1.2. Adattárolás, hoszting tevékenység során

a) Sió-Informatika Kft. 8600 Siófok, Fő tér 9, Telefon: +36-84-610-128, [email protected],

b) Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14, +36-1-789-2-789,

2.2. Szobafoglalási, ajánlatkészítés során

a) Szallas.hu Kft., 3525 Miskolc, Régiposta utca 9., telefon: +36-30-344-2000, e-mail: [email protected]

b) Booking.com B.V., Herengracht 597 1017 CE Amszterdam Hollandia, Postbus 1639 1000 BP Amszterdam Hollandia, telefon: +31 70 770 3884, e-mail: [email protected]

2.3. Könyvelés bérszámfejtés során

a) Rusvai Tamás E.V., 8600. Siófok Wesselényi utca 77/B, telefon: +36 30 656 2827,e-mail: [email protected]

2.5. Külföldi adatszolgáltatók igénybevétele

a) Facebook Ireland Ltd , 4 Grand Canal Square , Grand Canal Harbour, D2, Dublin, Írország,: www.facebook.com, Adatfeldolgozás módja: meghatározott személyes adatok alapján az Adatkezelő által meghatározott tartalmú célzott elektronikus megkeresések, hirdetések formájában (remarketing),

b) Google Ireland Limited, Google Ireland, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, www.google.com, Adatfeldolgozás módja: meghatározott személyes adatok alapján az Adatkezelő által meghatározott tartalmú célzott elektronikus megkeresések, hirdetések formájában (remarketing),

2.6. Egyedi esetek során

a) Egyedi esetekben rendvédelmi szervek, állami szervek, bíróságok, közjegyzők, önálló bírósági végrehajtók, valamint azon szervek vagy személyek, akik jogszabályi felhatalmazással vagy az érintett önkéntes hozzájárulásával igazolni tudják az adatbekérés jogszerűségét.

3. Az Adatkezelés elvei

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) értelmében személyes adatnak minősül az „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;”.

Személyes adatot jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon, kizárólag meghatározott célból, az adattakarékosság elvének megfelelően kezelünk. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig végezzük, valamint az Érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződéses jogviszony alapján.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az Érintettel (a web oldal használóval, a továbbiakban: Látogató) az Adatkezelővel Látogató hozzájárulásán alapuló, valamint minden olyan természetes személy (aki az Adatkezelő szállodai szoba, konferencia – rendezvény szervezési, , asztalfoglalási szolgáltatását igénybe veszi, továbbiakban: Vevő), írásban, szóban, vagy az Adatkezelő elérhetőségein keresztül létrejött szerződéses jogviszonyból fakadó célokra irányuló teljesítése érdekében, az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az Érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

• az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) kezelt adatok köre, célja,

b) az Érintettek köre,

c) kezelt adatok céljának jogalapja,

d) kezelt adatok tárolásának időtartalma,

e) kezelt adatok módja,

f) kezelt adatok adattovábbítás címzettje,

g) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

h) az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése,

4. Adatkezelési célok

4.1. Web oldal használatával összefüggő adatkezelés

A hatályos magyar jogszabályok, valamint az Európai Parlament és a Tanács 20 16/679 rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján Ön az Adatkezelő internet oldalain történő látogatás során a jelen adatkezelési szabályzat ismeretében, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait az 4.1. pontban megjelölt adatkezelési célok érdekében, a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett kezelje.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulása, az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármely időpontban jogosult visszavonni, valamint bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését (adatkezelés megszüntetését), illetve az alább megjelölt célokra vagy azok egy részére történő kezelésének megszüntetését igényelni a 8600 Siófok, Kossuth Lajos u. 62/B. vagy az [email protected] email címe küldött levélben.

Kiemelten felhívjuk figyelmét továbbá arra, hogy a Felhasználó jogosult tiltakozni az adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen a 8600 Siófok, Kossuth Lajos u. 62/B. vagy az [email protected] email címe küldött levélben.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi web oldalak adatkezelését szabályozza: https://www.siofokihotel.hu valamint aldomain-jai és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://siofokihotel.hu/index.php/adatkezelesi-tajekoztato.

A Látogató jogairól jelen Adatkezelési tájékoztató 6. pontja, míg a jogérvényesítés lehetőségeiről jelen Adatkezelési Szabályzat 7. pontja ad részletes felvilágosítást.

Az Látogató által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

a) A kezelt adatok köre: a web oldal látogató IP cím, látogatás időpontja, látogatott oldalak – al oldalak, illetőleg sikertelenül meglátogatni kívánt tartalmak, operációs rendszerek, böngésző típusa, származási hely, keresett kifejezések. Az adatgyűjtés célja: statisztikai adatok gyűjtése látogatói elégedettség növelése céljából.

b) Az érintettek köre: A web oldalt látogató valamennyi Érintett.

c) Az adatkezelés jogalapja: a Látogató adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulása.

d) A weboldalon történő böngészéssel rendszerünk statisztikai célból rögzítheti a böngésző IP címét, és a látogatás főbb jellemzőit. Ezen adatokat nem kapcsoljuk semmilyen egyéb személyes adattal, és nem kapcsoljuk össze a látogató személyével.

e) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A statisztikai adatok kiértékelésével azonnal.

f) A kezelt adatokat elektronikus módon tároljuk.

g) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, adatfeldolgozóként a tárhely szolgáltatást felügyelő munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

h) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

• postai úton a 8600 Siófok, Kossuth Lajos u. 62/B. címen,

• e-mail útján az [email protected] e-mail címen.

4.1.1. Cookie-k (sütik) kezelése

A weboldal látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használunk. A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie-k segítségével statisztikai jellegű információkat gyűjtünk a weboldalunk látogatóiról, mely segítségünkre van az oldalunk használatára vonatkozóan, és kényelmesebbé teszi a weboldal által felkínált funkciók használatát és a böngészést.

Az Adatkezelő a Felhasználó számítógépén anonim azonosítót („cookie”-t) helyez el, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie, mint jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az felhasználót, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Az Adatkezelő abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg látogató információhasználati szokásairól és így javíthassa szolgáltatásaik, weboldalának színvonalát és biztonságát. A cookie az Adatkezelő Személyes adatot tartalmazó adatbázisával az online fizetés kártya rendelések során összekapcsolásra kerülnek, mely használatához az Érintett a süti kezelési ablak elfogadásával járul előzetesen hozzá. A weboldal használata során az Adatkezelő weboldalt üzemeltető szerver naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az Adatkezelő által az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) illetve statisztikai célokra történik.

Weboldalunkra jellemző cookie-k:

  1. kezelt adatok köre: dátumok, időpontok megnyitott és meg nyitni kívánt tartalmak.
  2. Az adatkezelés célja: weboldal működésének fenntartása, a Látogatói folyamatok ellenőrzése – elkülönítése, a látogatottsági statisztikai adatainak figyelembevételével a weboldal fejlesztése a Felhasználó élmény fokozása céljából.
  3. Az Érintettek köre: A weboldalt látogatóinak valamennyi Érintettje, akinek a böngészésre használt eszközén engedélyezve van a sütik kezelése a weboldala számára.
  4. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f).
  5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
  6. cookieyes-consent: Ez a süti a felhasználók sütikre vonatkozó adatkezelési hozzájárulását tárolja. Nem alkalmas a látogatók személyazonosságának megállapítására. A süti megőrzési ideje: 1 év.

Harmadik féltől származó sütik (3rd party sütik):

Kezelt adatok köre: titkosított.

Adatkezelés célja: A siofokihotel.hu oldalon kialakított adatlapok robotizált vagy jogosulatlan kitöltésének és vagy elküldésének megakadályozása, szerverek védelme.

Érintettek köre: A weboldalt látogatóinak valamennyi Érintettje, akinek a böngészésre használt eszközén engedélyezve van a sütik kezelése a weboldala számára és a https://siofokihotel.hu/foglaljon-most/ oldalon lévő adatlapot az „Érdeklődés elküldése” gombbal elküldi.

A süti megőrzési ideje: az érintett adatlap elküldését követő 5 percig.

Az egyértelmű és átfogó tájékoztatást és a weboldal felhasználóinak beleegyezésének kérését az európai uniós jog megköveteli, azon szervezetektől, melyek a felhasználók számítógépein cookiek-at helyeznek el. A cookie fájlokban elmentett információkat statisztikakészítés céljára, valamint annak érdekében használjuk fel, hogy a weboldal jobban tudjon alkalmazkodni a felhasználók egyedi igényeihez. A cookie beállításait a böngészőjén keresztül módosíthatja. Ha a beállításokat nem módosítja, akkor a cookie az Ön által használt eszköz memóriába kerülnek. A cookie beállításainak módosítása korlátozhatja a weboldal működését.

4.2. Ajánlat készítéssel összefüggő adatkezelés

a) A kezelt adatok köre: Kapcsolattartó név, telefonszám; e-mail cím, érkezés és távozás dátuma, gyerekek életkora, az adatkezeléshez tett hozzájárulás ténye és időpontja.

b) Az adatkezelés célja: a szállást foglaló előzetes tájékoztatása, későbbi kapcsolataratás céljából.

c) Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő személyes, telefonos, elektronikus elérhetőségein az Adatkezelő mindenkori kínálatáról, az Adatkezelő tevékenységéből fakadó szolgáltatások iránt előzetesen ajánlat formájában érdeklődik. A weboldal esetében a https://siofokihotel.hu/foglaljon-most/ oldalon lévő adatlap elküldésvel.

d) A kezelt adatok céljának jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: az Érintettet hozzájárulásának visszavonásáig, maximum az érdeklődő fél részére megküldött ajánlat kiadásától számított 1 év.

f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.

g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: az adatokat nem továbbítjuk.

h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő értékesítő munkakörben megbízott munkatársai, valamint a 2.2., és 2.6. pontok alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

• postai úton a 8600 Siófok, Kossuth Lajos u. 62/B. címen,

• e-mail útján az [email protected] e-mail címen.

4.3. Szobafoglalással összefüggő adatkezelés

a) A kezelt adatok köre: Érintett teljes neve; lakcím, ország, irányítószám, város, utca, házszám, telefonszám; e-mail cím, bankkártya száma, bankkártyán szereplő név, SZÉP- kártya adatok (azonosító, kártyán szereplő név), zárt parkoló igénybevétele esetén a gépjármű forgalmi rendszáma, gazdasági társaság esetében cégnév és székhely, tartózkodás időtartama.

b) Az adatkezelés célja: szállását foglaló Érintett az Adatkezelő telephelyén nyújtott szolgáltatások, mennyiségek, helyek, előzetes időpontra történő lefoglalása, foglalás – rendelés és teljesítés alapján számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a szállását foglalók egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés nyilvántartása és dokumentáció készítése, a vásárlást követően, a jogszabály alapján számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás.

c) Az Érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő személyes, telefonos, elektronikus elérhetőségein az Adatkezelő mindenkori kínálatából foglalást tesz.

d) A kezelt adatok céljának jogalapja: a szállást foglaló Érintett előzetes hozzájárulása.

e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.

f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.

g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: 2.3. pontok alapján.

h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő értékesítő, recepciós munkakörben megbízott munkatársai, a számviteli bizonylatok kiállítására és kezelésére munkakörükben is meghatalmazott munkatársai, a fizetés és megrendelés teljesítés folyamán résztvevő Adatfeldolgozók a 2.2., 2.3., illetve a 2.6. pontok alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

• postai úton a 8600 Siófok, Kossuth Lajos u. 62/B. címen,

• e-mail útján az [email protected] e-mail címen.

4.4. Levelezés nyilvántartása

Az Adatkezelő tevékenysége kifejtése során Vevő, Látogató, szállító Partnerei tájékoztatása, megrendelések kialakítása, előzetes és utólagos adategyeztetések céljából postai és vagy elektronikus levelezést folytat.

a) A kezelt adatok köre: Érintett teljes neve; lakóhely, postai cím; e-mail cím, küldemény tartalma, az Érintett által önként megadott személyes adatok, küldemény feladásának és vagy átvételének időpontja.

b) Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő és levélküldő fél (Vevő, szállító Partner) levelezések elkülönítése, feladók elkülönítése, beérkező és elküldött levelek iktatása, nyilvántartása.

c) Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő postai, elektronikus elérhetőségein az Adatkezelővel kapcsolatba lép.

d) A kezelt adatok céljának jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása.

e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: az Érintettet hozzájárulásának visszavonásáig, maximum az levélküldő fél részére megküldött válaszlevél feladásától számított 1 év.

f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.

g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: az adatokat nem továbbítjuk.

h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő értékesítő munkakörben megbízott munkatársai, a 2. pont alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

• postai úton a 8600 Siófok, Kossuth Lajos u. 62/B. címen,

• e-mail útján az [email protected] e-mail címen.

4.5. Vagyonvédelem az Adatkezelő telephelyén

Az Adatkezelő 8600 Siófok, Fő utca 156-160 telephelyi létesítmény közlekedő helységek, a recepció, az étterem területén, mind a kiszolgáló helységekben vagyonvédelmi, az emberi élet és testi épség védelme céljából kamerarendszert alkalmaz.

a) A kezelt adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

b) Az adatkezelés célja: vagyonvédelmi, az emberi élet és testi épség védelme.

c) Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő telephelyén tartózkodik, oda belép.

d) Az adatkezelés jogalapja az érintettnek a jelen tájékoztatása alapján megadott önkéntes hozzájárulása, a 2005. évi CXXXIII. törvény 30. § (2) bekezdése a ráutaló magatartás. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható, ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy (Érintett) a magánterület közönség számára nyilvános részén elhelyezett ismertetés ellenére a területre bemegy, kivéve, ha a körülményekből egyértelműen más következik.

e) A rögzített felvételek tárolásának ideje: maximum 3 munkanap. Amennyiben biztonsági esemény indokolja, illetve a felvételek elkülönített tovább is megőrzésre kerülnek.

f) A kezelt adatokat elektronikus módon tároljuk.

g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: a kamerarendszert az Adatkezelő üzemelteti, az adatokat nem továbbítja, ez alól kivételt képez a szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő mindenkori képviseletére jogosult személyek, erre felhatalmazott vezető beosztású munkavállalói, emeltetett a kamerás megfigyelő – és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek, 2.6. pont szerint, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

i) A felvételen szereplő Érintett tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve ha a felvételen más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe. Az Érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen. Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

• postai úton a 8600 Siófok, Kossuth Lajos u. 62/B. címen,

• e-mail útján az [email protected] e-mail címen.

4.6. Az Adatkezelő szerződéses munkaviszonyában álló munkavállalók esetében

a) A kezelt adatok köre: Érintett teljes neve, címe, születési ideje, születési helye, anyja neve, adóazonosító száma, társadalombiztosítási azonosító száma, életkora, gyerekek száma, családi állapota, banki adatai, munkavégzés helye, munkabére, munkaképességére vonatkozó adatok.

b) Az adatkezelés célja: Adatkezelővel munkaviszonyt létesítő személyek adatainak kezelése.

c) Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő alkalmazásában áll, vele munkaviszonyt létesít.

d) Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő és munkavállaló munkaszerződése, 2012. évi I., 1997. évi LXXX., 1995. évi CXVII. törvények.

e) A kezelt adatok tárolásának ideje: A törvény erejénél fogva nem selejtezhető iratok tekintetében nincs meghatározva, a hozzájáruláson alapuló személyes adatok tekintetében a hozzájárulás megadásának évét követő 5. évig utolsó napjáig, a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében a jogos érdek fennállásáig.

f) A kezelt adatokat nyomatott és elektronikus módon tároljuk.

g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: a 2.3. pontok szerint.

h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő mindenkori képviseletére jogosult személyek, erre felhatalmazott vezető beosztású munkavállalói, valamint a 2.3., és 2.6. pontokban meghatározottak, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

• postai úton a 8600 Siófok, Kossuth Lajos u. 62/B. címen.

4.7. Üzletszerzés célú adatkezelés

Az Adatkezelő szolgáltatásainak, illetve ajánlatainak a címzettekhez történő eljuttatásával az üzletkötés előmozdítása érdekében az alábbiakban meghatározott feltételek szerint kezeli az Érintettek személyes adatait.

a) A kezelt adatok köre: Érintett teljes neve, címe, e-mail címe, életkora, neme, gyerekek száma, telefonszáma, üdülési érdeklődése.

b) Az adatkezelés célja: Az Érintettel való kapcsolattartás, az Érintett azonosítása, Adatkezelő szolgáltatásainak ajánlása.

c) Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő tevékenységével összefüggésben az Adatkezelő érdekeltségébe tartozik, és az a), b) pontok adatkezeléshez hozzájárul.

d) Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

e) A kezelt adatok tárolásának ideje: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a kezelt adatok adatkezelésének megkezdésétől számított 5 év.

f) A kezelt adatokat nyomatott és elektronikus módon tároljuk.

• az Adatkezelő azokat az adatokat, amelyeket írásbeli nyilatkozat alapján kezeli, az adatkezelés e) pontban meghatározott időtartama alatt az eredeti írásbeli formában, illetve az eredeti dokumentumról készített elektronikus másolat formájában tárolja,

• az Adatkezelő azokat az adatokat, amelyek a nem írásban megtett nyilatkozatok alapján, illetve elektronikus úton megadott hozzájárulás alapján keletkeztek, elektronikus formában tárolja.

g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: az adatokat nem továbbítjuk.

h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő marketing, értékesítés feladatkörükben meghatározott munkatársai, valamint a 2.6. pontok alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

• postai úton a 8600 Siófok, Kossuth Lajos u. 62/B. címen,

• e-mail útján az [email protected] e-mail címen.

Az Adatkezelő az i) pontban biztosítja az Érintettnek a lehetőséget, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja személyesen Adatkezelő székhelyén, levélben, illetve elektronikus levél útján.

Az Adatkezelő üzletszerzési tevékenysége során garantálja Érintett számára a GDPR, az Info tv.-ben illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvényben (továbbiakban: direktmarketing tv.) meghatározott jogok érvényesítését; valamint gondoskodik az Érintettek személyes adatainak kezelése során a GDPR -ben, az Info. tv.-ben, a direktmarketing törvényben az adatkezelő tevékenysége vonatkozásában előírt követelmények teljesüléséről, különös tekintettel az adatok biztonságos kezelésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére.

4.8. Rendezvény, konferencia, esküvő szervezés

a) A kezelt adatok köre:

• Az Érintett (természetes személy, szerződő fél) adatai: teljes név, születési név, születési idő, születési hely, anyja neve, állandó lakcím, levelezési cím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, kapcsolattartó teljes név, – telefonszám, -e-mail cím.

• Az Érintett (jogi személyiség, szerződő fél) adatai: a szerződő Érintett egyéni vállalkozás esetén, teljes név, állandó lakcím, levelezési cím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, egyéni vállalkozás adószáma, váltakozó azonosítási száma, a szerződő Érintett kapcsolattartó teljes név, – telefonszám, -e-mail cím.

• Az Érintett (jogi személyiség, szerződő fél) adatai: a szerződő Érintett társas vállalkozás esetén: székhely adatok, levelezési cím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, kapcsolattartó teljes név, – telefonszám, -e-mail cím.

b) Az adatkezelés célja: Adatkezelő telephelyén nyújtott szolgáltatások, mennyiségek, helyek, előzetes időpontra történő lefoglalása, foglalás – rendelés és teljesítés alapján számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, az Érintettek egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés nyilvántartása és dokumentáció készítése, a vásárlást követően, a jogszabály alapján számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás.

c) Az érintettek köre: minden természetes személy, jogi személyiségek kapcsolattartói aki az Adatkezelő személyes, telefonos, elektronikus elérhetőségein az Adatkezelő mindenkori kínálatából foglalást tesz.

d) A kezelt adatok céljának jogalapja: a foglaló Érintett előzetes hozzájárulása.

e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.

f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.

g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: 2.3. pontok alapján.

h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő értékesítő, recepciós munkakörben megbízott munkatársai, a számviteli bizonylatok kiállítására és kezelésére munkakörükben is meghatalmazott munkatársai, a fizetés és megrendelés teljesítés folyamán résztvevő Adatfeldolgozók a 2.3. és a 2.6. pontok alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

• postai úton a 8600 Siófok, Kossuth Lajos u. 62/B. címen,

• e-mail útján az [email protected] e-mail címen.

5. Adatbiztonság, adatkezelés helye

5.1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét.

5.2. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

5.3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5.4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5.5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását,

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását,

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják,

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe,

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

5.6. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

A személyes adatok védelmét az Adatkezelő az alábbi szervezeti és technikai intézkedésekkel biztosítja:

• Az Adatkezelő belső szabályzatai alapján a személyes adatokhoz csak azon munkatársai férhetnek hozzá, melyek munkavégzéséhez a személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges.

• A személyes adatok esetleges papír alapú kezelésére vonatkozó, biztonságot garantáló belső szabályzattal rendelkezik.

• Az elektronikusan tárolt személyes adatok védettségét folyamatos vírusvédelemmel, tűzfal és naplózási tevékenység alkalmazásával biztosítja, melyekkel az is ellenőrizhető, hogy a személyes adatokhoz ki és mikor fért hozzá. E megoldások biztosítják az informatikai rendszer számítógépes csalás és betörés elleni védelmét.

• A személyes adatokat belső informatikai rendszerében tárolja székhelyén, telephelyein, valamint az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozók tevékenységi körébe tartozó helyszíneken.

• A személyes adatokat tároló informatikai eszközök fizikai védelmét biztonságtechnikai-szervezési megoldásokkal biztosítja.

6. Érintettek jogai

Az érintteti jogok gyakorlása során az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintett kérelmének nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

6.1. tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

• az adatkezelés céljai,

• az érintett személyes adatok kategóriái,

• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,

• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

• az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,

• a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,

• ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,

• automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

6.2. helyesbítés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Adatkezelő, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

6.3. törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna,

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

A fenti előírás nem alkalmazandó – többek között – amennyiben az adatkezelés szükséges:

• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.4. adatkezelés korlátozásához, zároláshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

• vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

6.5. elfeledtetéshez való jog

Amennyiben az érintett az elfeledtetéshez való jogával él – a kezelt adatok online környezetben történő megerősítése érdekében a törléshez való jogot emellett oly módon szükséges kiterjeszteni, hogy a személyes adatokat nyilvánosságra hozó adatkezelőnek észszerű lépéseket kell tennie – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – annak érdekében, hogy az ilyen személyes adatokat kezelő adatkezelőket tájékoztassa arról, hogy az érintett kezdeményezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkeket vagy e személyes adatokat, azok másolatának, illetve másodpéldányának törlését eszközöljék. E tájékoztatás során az adatkezelő a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtás költségeit figyelembe veszi annak érdekében, hogy a személyes adatokat kezelő adatkezelők értesüljenek az érintett kéréséről.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

6.6. automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, profilalkotás

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.7. visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.8. adathordozhatósághoz való jog

Ha érintett kéri kezelt adatainak hordozását, az adatkezelőket ösztönözni kell, hogy az adathordozhatóságot lehetővé tevő interoperábilis formátumokat fejlesszenek ki. Ez a jog abban az esetben gyakorolható, ha az érintett a személyes adatokat a hozzájárulása alapján bocsátotta rendelkezésre, illetve ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges. E jog nem gyakorolható akkor, ha az adatkezelés jogalapja a hozzájárulástól vagy szerződéstől eltérő egyéb jogalap.

6.9. kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

6.10. tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha annak jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

• a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

• törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

7. Panaszkezelés7.1. Az Adatkezelő – az Fgytv 17/A. § (2) bekezdése szerinti szóbeli panasz esetén – az ügyfélszolgálatára telefonáló Érintett személyes adatait külön panaszjegyzőkönyvben rögzíti, ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges.

a) A kezelt adatok köre: a Érintett neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma; a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; a Érintett panaszának részletes leírása, a Érintett által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; a vállalkozás nyilatkozata a Érintett panaszával kapcsolatos álláspontjáról; a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje; a panasz egyedi azonosítószáma; továbbá minden olyan adat, melyet a Érintett a panaszában önkéntesen ad meg.

b) Az adatkezelés célja: a panaszkezelés.

c) Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik. A hozzájárulását az [email protected] e-mail címre küldött levelében, a 8600 Siófok, Kossuth Lajos u. 62/B. postacímre küldött levelében, valamint az Adatkezelő ügyfélszolgálatán, telefonon (+36-30-396-2419) bármikor visszavonhatja. Az adatkezelés jogalapja továbbá az Fgytv 17/A. § (3)-(7) bekezdése.

d) Az adatkezelés időtartama: az Fgytv 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év.

7.2. Az Adatkezelő – az Fgytv 17/A. § (6) bekezdése szerinti írásbeli panasz esetén – az ügyfélszolgálat részére e-mailt vagy postai levelet küldő Érintett személyes adatait kezeli.

A kezelt adatok köre: minden olyan adat, melyet az Érintett a panaszában önkéntesen ad meg.

a) Az adatkezelés célja: a panaszkezelés.

b) Az adatkezelés jogalapja:

• az Érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik. A hozzájárulását az [email protected] e-mail címre küldött levelében, az Adatkezelő 8600 Siófok, Kossuth Lajos u. 62/B. postacímre küldött levelében, valamint az Adatkezelő ügyfélszolgálatán (+36-30-396-2419) bármikor visszavonhatja. Az adatkezelés jogalapja továbbá az Fgytv 17/A. § (6)-(7) bekezdése.

• a szerződés teljesítése, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; erről a GDPR 6. cikk (1) b) pontja rendelkezik.

c) Az adatkezelés időtartama: az Fgytv 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év.

7.3. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: [email protected]

8. Releváns jogszabályok

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

• 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

• 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

• 2000. évi C. törvény a számvitelről

• 2003. évi XCII. törvény adózás rendjéről

• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

• 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

• 2005. évi CXXXIII. törvény a vagyonvédelemről

• 2007. évi CXXVII. az általános forgalmi adóról

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérő

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – (GDPR)